Карта на сайта | Размер: -A A A+
Регистър на публичната общинска собственост

Дата на съставяне Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота Наличие на концесионен договор Актове по силата на които имотът е престанал да бъде общинска собственост Заповеди за отписване на акта за общинска собственост Открити процедури за продажба или отдаване под наем на имота
35 21.12.2011 с. Рибница 23996 не не не не не

не

34 21.12.2011 с. Рибница 11976 не не не не не

не

32 01.06.2011 с. Равнината 8050 не не не не не

не

31 01.06.2011 с.Елховец 21785 не не не не не

не

33 01.06.2011 с. Равнината 1372 не не не не не

не

30 21.05.2010 с.Елховец 28859 не не не не не

не

29 21.05.2010 с.Елховец 232815 не не не не не

не

28 13.04.2010 гр. Рудозем 308704 не не не не не

не

27 17.02.2010 гр. Рудозем 451463 не не не не не

не

20 04.02.2010 с.Елховец 3543 не не не не не

не


Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.