Карта на сайта | Размер: -A A A+
Регистър на публичната общинска собственост

Дата на съставяне Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота Наличие на концесионен договор Актове по силата на които имотът е престанал да бъде общинска собственост Заповеди за отписване на акта за общинска собственост Открити процедури за продажба или отдаване под наем на имота
15 21.02.2008 гр.Рудозем, ул.”България” №15 80550 не не не не не

не

13 23.01.2008 гр. Рудозем, ул. "Ат. Буров" 93255 не не не не не

не

14 22.01.2008 с.Елховец 1444560 не не не не не

не

10 18.12.2007 гр.Рудозем, ул.”България” бл.9, първи етаж 3292 не не не не не

не

12 18.12.2007 с. Корита 11210 не не не не не

не

11 18.12.2007 с. Чепинци 8314 не не не не не

не

8 17.12.2007 гр. Рудозем 14150 не не не не не

не

9 17.12.2007 с.Елховец 43285 не не не не не

не

7 17.12.2007 гр.Рудозем , ул.”В.Левски” бл.9,сутеренен етаж 5231 не не не не не

не

6 09.08.2007 гр. Рудозем 759 не не не не не

не


Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.