Карта на сайта | Размер: -A A A+

Помощна информация

Информация за предоставяните от Община  Рудозем услуги може да бъде получена от:

 1. Информационния център, който е основното звено за административно обслужване с адрес: гр. Рудозем, бул. „България” № 15, телефон на звеното 0306/53149, както и дирекциите и звената на общинска администрация. 
 2. Интернет адрес www.rudozem.bg;
 3. Чрез кметовете на кметства и кметските наместници.

Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги са на разположение:

 1. в  Информационния център на Община Рудозем
 2. на интернет адрес: www.rudozem.bg, с възможност за изтегляне и подаване.   

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

Заявление за административна услуга може да подадете:

 • В Интернет страницата на общината: www.rudozem.bg  чрез портала за административни услуги.
 • На място в общинска администрация  в Информационния център /ИЦ/ на Община Рудозем, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.
 • По пощата на адрес: Общинска администрация гр. Рудозем, община Рудозем, обл. Смолян, пощенски код 4960

Услугите се заплащат на място в касата на Община Рудозем – Местни данъци и такси /3 етаж/, по банков път или чрез Е-Рay.

Заявлението за услуга трябва да е придружено с всички необходими документи.

Регистрирането на заявките за услуга или непосредственото им предоставяне в община Рудозем става по следния ред:

Гражданинът, който иска да получи дадената услуга, получава информация от  Информационния, който се намира в сградата на община Рудозем. От там му се предоставя  необходимия формуляр за попълване. Същия може да бъде изтеглен и от портала за административни услуги на общината.

 1. Ако Заявлението е попълнено предварително, добавят се съпровождащите документи и се предават за проверка на съответствието от служителя в ИЦ. Ако Заявлението не е попълнено и потребителят се затруднява да направи това, служителите от ИЦ оказват помощ при неговото попълване. При необходимост се разясняват процедурите и изискванията към тях.
 2. След като се приеме заявлението и придружаващите го документи, служителят поставя входящ номер на хартиения оригинал
 3. Подготвеният оригинален комплект с документи се представя на Кмета за резолюция. След неговото разпореждане документът се предава на директора на съответната дирекция (или служителя, към когото е насочен) за изпълнение. 
 4. Оторизираният служител (директорът на дирекция или конкретният служител) проверява наличните данни, изготвя  документа и го подписва.
 5. Подготвените документи се представят за съгласуване на директора на дирекция, (главния счетоводител, а при необходимост и на юристконсулта) и след това се предоставят на Кмета на общината за подпис.
 6. Съгласуваният и подписан документ се връща в ИЦ за връчване на заявителя.
 7. Заявителят се изпраща в звено „Местни данъци и такси” (намиращо се в на трети етаж), за проверка на задълженията и заплащане на таксата за заявената услуга.
 8. След заплащане на таксата, Заявителят на публичната услуга може да получи готовия  документ във  всеки следващ момент.

ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ ОБЩИНА РУДОЗЕМ СА:

 1. Издаване на Удостоверение за постоянен адрес
 2. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 3. Удостоверение за наследници
 4. Удостоверение за семейно положение
 5. Удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ
 6. Удостоверение за раждане – дубликат
 7. Издаване на удостоверение по ЗКИР
 8. Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
 9. Плащанe (събиране) на местни данъци и такси
 10. Справки за дължими местни данъци и такси и/или направени плащания
 11. Справка за заведен документ
 12.  Приемане и обработване на декларации по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ -  леки коли
 13. Приемане и обработване на декларации по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ - без леки коли
 14. Приемане и обработване на декларации чл.61н от ЗМДТ (патент)
 15. Подаване на жалби, предложения и сигнали за корупция

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА, СИГНАЛ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ

Качеството на всяка предоставяна общинска услуга се отчита като се следят жалбите и оплакванията, подадени в общината.

Жалба, сигнал или оплакване можете да подадете:

 • В Интернет страницата на общината: www.rudozem.bg  чрез портала за административни услуги.
 • На място в общинска администрация  в  Информационен център, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.
 • По пощата на адрес: Общинска администрация гр. Рудозем, община Рудозем, обл. Смолян, пощенски код 4960

Редът за постъпване на писмени жалби и сигнали се осъществява по следния начин:

 • Жалбата се подава в Информационния център, по пощата или през портала за административни услуги.
 • Служителят в ИЦ поставя входящ номер на жалбата, след което се предоставя на Кмета за резолюция.
 • Жалбата се предава на директора на  дирекцията (или служителя, към когото е насочена).
 • Оторизираният служител (директорът на дирекция или конкретният служител) проверява обстоятелствата и наличните данни, изготвя  отговор на жалбата и я подписва.
 • Отговорът се предоставя за съгласуване на юрисконсулта (или на директора на дирекция), след което се връща за информация и подпис от кмета на общината.
 • Финализираният отговор на жалбата (оплакването) се предава на служителя  в ИЦ, от където жалбоподателят може да получи отговора в определения срок.
 • Жалбоподателят може да получи отговора и по електронната поща, ако специално е посочил електронния си адрес и е декларирал това свое желание.
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.