Карта на сайта | Размер: -A A A+

Помощна информация

Инфорамция за Община Рудозем

Aдрес:

4960, гр. Рудозем,

бул. "България" №15

Телефон за връзка: 0306/ 9 91 99
Факс: 0306/ 9 91 41

Електронна поща: oba@rudozem.bg

ЕИК на Община Рудозем: 000615075

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Кмет на община

Информация за предоставяните от Община  Рудозем услуги може да бъде получена от:

 1. Информационния център, който е основното звено за административно обслужване с адрес: гр. Рудозем, бул. „България” № 15, телефон на звеното 0306/9 91 99, както и дирекциите и звената на общинска администрация.
 2. Интернет адрес www.rudozem.bg;
 3. Чрез кметовете на кметства и кметските наместници.

Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги са на разположение:

 1. в  Информационния център на Община Рудозем
 2. на интернет адрес: www.rudozem.bg, с възможност за изтегляне и подаване.   

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

Заявление за административна услуга може да подадете:

 • В Интернет страницата на общината: www.rudozem.bg  чрез портала за административни услуги.
 • На място в общинска администрация  в Информационния център /ИЦ/ на Община Рудозем, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.
 • По пощата на адрес: Общинска администрация гр. Рудозем, община Рудозем, обл. Смолян, пощенски код 4960 бул. България № 15

Услугите се заплащат на място в касата на Община Рудозем – Местни данъци и такси /1 етаж/, по банков път или чрез Е-Рay.

Заявлението за услуга трябва да е придружено с всички необходими документи.

Регистрирането на заявките за услуга или непосредственото им предоставяне в община Рудозем става по следния ред:

Гражданинът, който иска да получи дадената услуга, получава информация от  Информационния, който се намира в сградата на община Рудозем. От там му се предоставя  необходимия формуляр за попълване. Същия може да бъде изтеглен и от портала за административни услуги на общината.

 1. Ако Заявлението е попълнено предварително, добавят се съпровождащите документи и се предават за проверка на съответствието от служителя в ИЦ. Ако Заявлението не е попълнено и потребителят се затруднява да направи това, служителите от ИЦ оказват помощ при неговото попълване. При необходимост се разясняват процедурите и изискванията към тях.
 2. След като се приеме заявлението и придружаващите го документи, служителят поставя входящ номер на хартиения оригинал
 3. Подготвеният оригинален комплект с документи се представя на Кмета за резолюция. След неговото разпореждане документът се предава на директора на съответната дирекция (или служителя, към когото е насочен) за изпълнение. 
 4. Оторизираният служител (директорът на дирекция или конкретният служител) проверява наличните данни, изготвя  документа и го подписва.
 5. Подготвените документи се представят за съгласуване на директора на дирекция, (главния счетоводител, а при необходимост и на юристконсулта) и след това се предоставят на Кмета на общината за подпис.
 6. Съгласуваният и подписан документ се връща в ИЦ за връчване на заявителя.
 7. Заявителят се изпраща в звено „Местни данъци и такси” (намиращо се на първи етаж), за проверка на задълженията и заплащане на таксата за заявената услуга.
 8. След заплащане на таксата, Заявителят на публичната услуга може да получи готовия  документ във  всеки следващ момент.

ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ ОБЩИНА РУДОЗЕМ СА:

Услуги ГРАОН

 1. Възстановяване или промяна на име
 2. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 3. Заверка на удостоверение за настоящ адрес
 4. Заверка на удостоверение за постоянен адрес
 5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за втори и последващ път
 7. Издаване на преписи на удостоверения или препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние
 8. Издаване на удозтоверения за настойничество и попечителство
 9. Издаване на удостоверение за брак - дубликат
 10. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство
 11. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице
 12. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане или за смърт/
 13. Издаване на удостоверение за наследници
 14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 16. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
 17. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
 18. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 19. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 20. Издаване на удостоверение за родствени връзки
 21. Издаване на удостоверение за семейно положение
 22. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Р България
 23. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
 24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак дубликат
 25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 26. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес
 27. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции
 28. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистраци
 29. Приемане на искане и промяна за актове за гражданско състояние
 30. Припознаване на дете
 31. Присвояване на ЕГН
 32. Промяна на ЕГН на български гражданин
 33. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
 34. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години
 35. Установяване на наличие на българско гражданство

 

Административни услуги - ТСУ

 

 1. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
 2. Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план
 3. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция “Устройство на територията, образование, здравеопазване и социални дейности”

 4. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

 5. Изготвяне на копие от реперен карнет

 6. Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно копиране

 7. Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми. Ако справката е официална се прави извадка от кадастралната карта с нанесена регулация, извършва се услуга издадане на скица на отделен имот

 8. Издаване на виза за проектиране

 9. Издаване на разрешение за строеж

 10. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

 11. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи и горския фонд без промяна на предназначението

 12. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

 13. Издаване на скица за недвижим имот

 14. Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог

 15. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

 16. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

 17. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 18. Издаване на удостоверение по ЗКИР

 19. Издаване на удостоверения за доброволна делба

 20. Издаване на удостоверения за регулационно положение

 21. Одобряване на изгубен одобрен инвестициоен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане

 22. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

 23. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 24. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

 25. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 26. Приемане и заверяване на екзекутивна документация

 27. Применане и одобряване на проект за подробен устройствен план

 28. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план

 29. Разглеждане и одобряване на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 30. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж за обекти с оценка за съответствие на проектанта документация със съществените изисквания към строежа или за обекти гледани на ОЕСУТ и одобрени от Гл. архитект.

 31. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 32. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

 33. Съгласуване на доброволна делба

 34. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоусрояване и обекти на техническата инфраструктура

 35. Съгласуване на скица с подземен кадастър

 36. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

 37. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 38. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура


Услуги Местни данъци и такси


 1. Издаване на дубликат на квитанция за платен данък Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

 2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 

 3. Издаване на удостоверение за декларирани данни по ЗМДТ

 4. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството 

 5. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината 

 7. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследството

 8. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци 

 9. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозно средство

 10. Плащане на данък сгради и такса смет 

 11. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

 12. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия 

 13. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

 14. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране , сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

 15. Приемане и обработване на декларации по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - без леки коли

 16. Приемане и обработване на декларации по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - леки коли

 17. Приемане и обработване на декларации по чл.61Н от ЗМДТ – патент

 18. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

 19. Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им

 20. Справка за дължими местни данъци и такси и/или направени плащания

 21. Удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА, СИГНАЛ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ

Качеството на всяка предоставяна общинска услуга се отчита като се следят жалбите и оплакванията, подадени в общината.

Жалба, сигнал или оплакване можете да подадете:

 • В Интернет страницата на общината: www.rudozem.bg  чрез форамта за запитвяния, жалби и сигнали.
 • На място в общинска администрация  в  Информационен център, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.
 • По пощата на адрес: Общинска администрация гр. Рудозем, община Рудозем, обл. Смолян, пощенски код 4960 бул. България №15

Редът за постъпване на писмени жалби и сигнали се осъществява по следния начин:

 • Жалбата се подава в Информационния център, по пощата или през форамта за запитвяния, жалби и сигнали.
 • Служителят в ИЦ поставя входящ номер на жалбата, след което се предоставя на Кмета за резолюция.
 • Жалбата се предава на директора на  дирекцията (или служителя, към когото е насочена).
 • Оторизираният служител (директорът на дирекция или конкретният служител) проверява обстоятелствата и наличните данни, изготвя  отговор на жалбата и я подписва.
 • Отговорът се предоставя за съгласуване на юрисконсулта (или на директора на дирекция), след което се връща за информация и подпис от кмета на общината.
 • Финализираният отговор на жалбата (оплакването) се предава на служителя  в ИЦ, от където жалбоподателят може да получи отговора в определения срок.
 • Жалбоподателят може да получи отговора и по електронната поща, ако специално е посочил електронния си адрес и е декларирал това свое желание.
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.