Карта на сайта | Размер: -A A A+
Регистър на публичната общинска собственост

Дата на съставяне Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота Наличие на концесионен договор Актове по силата на които имотът е престанал да бъде общинска собственост Заповеди за отписване на акта за общинска собственост Открити процедури за продажба или отдаване под наем на имота
5 30.03.2007 гр. Рудозем 272096 не не не не

не

4 22.03.2007 гр. Рудозем 82410 не не не не не

не

3 15.03.2007 с. Чепинци 10184 не не не не не

не

2 05.01.2007 гр.Рудозем, ул.”България” №15 80663 не не не не не

не

1 14.06.2006 с. Мочура 4905 не не не не не

не


Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.