Карта на сайта | Размер: -A A A+
Регистър на публичната общинска собственост

Дата на съставяне Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота Наличие на концесионен договор Актове по силата на които имотът е престанал да бъде общинска собственост Заповеди за отписване на акта за общинска собственост Открити процедури за продажба или отдаване под наем на имота
24 04.02.2010 с. Пловдивци 412 не не не не не

не

26 04.02.2010 с. Чепинци 2580 не не не не не

не

25 04.02.2010 с. Бърчево 5721 не не не не не

не

23 04.02.2010 с.Елховец 9253 не не не не не

не

22 04.02.2010 с.Елховец 9786 не не не не не

не

20 04.02.2010 с.Елховец 3543 не не не не не

не

19 05.12.2008 с. Борие 1690 не не не не не

не

18 14.10.2008 с. Грамаде 3430 не не не не не

не

17 17.04.2008 с. Чепинци 142437 не не не не не

не

16 18.03.2008 гр. Рудозем 167009 не не не не не

не


Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.