Карта на сайта | Размер: -A A A+
Регистър на частната общинската собственост

Дата на съставяне Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота Наличие на концесионен договор Актове по силата на които имотът е престанал да бъде общинска собственост Заповеди за отписване на акта за общинска собственост Открити процедури за продажба или отдаване под наем на имота
299 17.09.2012 гр. Рудозем УПИ І, кв.37, ул.”България” № 2 0 не не не не не

не

377 20.09.2005 гр. Рудозем имот пл.№ 231 попадащ в УПИ ІІ-КЖЗ, кв. 35 0 не не не не не

не

371 20.09.2005 гр. Рудозем УПИ І кв.19

УПИ І-263, кв.19 с площ 790 м2

0 не не не не не

не

373 20.09.2005 с. Бяла река УПИ ХІV, кв. 30

УПИ ХІV - гробище, кв.30 с площ 3710 м2

0 не не не не не

не

375 20.09.2005 гр. Рудозем УПИ Х кв.65

УПИ Х, кв.65 с площ 415 м2

0 не не не не не

не

376 20.09.2005 гр. Рудозем УПИ VІІІ кв.3

УПИ VІІІ, кв.3 с площ 420 м2

0 не не не не не

не

372 20.09.2005 с.Елховец УПИ ІІІ, кв.30

УПИ ІІІ - гробище, кв.30 с площ 1320 м2

0 не не не не не

не

374 20.09.2005 с. Бърчево УПИ ІV кв.15

УПИ ІV - гробище, кв.15 с площ 2930 м2

0 не не не не не

не

380 20.09.2005 гр. Рудозем имот пл.№ 392, кв.92 0 не не не не не

не

379 20.09.2005 с. Чепинци УПИ ІІІ, кв.108 0 не не не не не

не


Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.