Карта на сайта | Размер: -A A A+

Портал за административни услуги - обща информация

Добре дошли в портала за административни услуги на Община Рудозем!

Община Рудозем е оператор на лични данни. С регистрацията си и въвеждането на данните си в заявлението за услуга Вие се съгласявате да ги предоставите на общината за обработване.

Електронните услуги, които предоставя община Рудозем

Услуги ГРАОН

 1. Възстановяване или промяна на име
 2. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 3. Заверка на удостоверение за настоящ адрес
 4. Заверка на удостоверение за постоянен адрес
 5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за втори и последващ път
 7. Издаване на преписи на удостоверения или препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние
 8. Издаване на удозтоверения за настойничество и попечителство
 9. Издаване на удостоверение за брак - дубликат
 10. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство
 11. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице
 12. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане или за смърт/
 13. Издаване на удостоверение за наследници
 14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 16. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
 17. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
 18. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 19. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 20. Издаване на удостоверение за родствени връзки
 21. Издаване на удостоверение за семейно положение
 22. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Р България
 23. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
 24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак дубликат
 25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 26. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес
 27. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции
 28. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистраци
 29. Приемане на искане и промяна за актове за гражданско състояние
 30. Припознаване на дете
 31. Присвояване на ЕГН
 32. Промяна на ЕГН на български гражданин
 33. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
 34. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години
 35. Установяване на наличие на българско гражданство

 

Административни услуги - ТСУ

 

 1. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
 2. Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план
 3. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция “Устройство на територията, образование, здравеопазване и социални дейности”

 4. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

 5. Изготвяне на копие от реперен карнет

 6. Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно копиране

 7. Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми. Ако справката е официална се прави извадка от кадастралната карта с нанесена регулация, извършва се услуга издадане на скица на отделен имот

 8. Издаване на виза за проектиране

 9. Издаване на разрешение за строеж

 10. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

 11. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи и горския фонд без промяна на предназначението

 12. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

 13. Издаване на скица за недвижим имот

 14. Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог

 15. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

 16. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

 17. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 18. Издаване на удостоверение по ЗКИР

 19. Издаване на удостоверения за доброволна делба

 20. Издаване на удостоверения за регулационно положение

 21. Одобряване на изгубен одобрен инвестициоен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане

 22. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

 23. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 24. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

 25. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 26. Приемане и заверяване на екзекутивна документация

 27. Применане и одобряване на проект за подробен устройствен план

 28. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план

 29. Разглеждане и одобряване на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 30. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж за обекти с оценка за съответствие на проектанта документация със съществените изисквания към строежа или за обекти гледани на ОЕСУТ и одобрени от Гл. архитект.

 31. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 32. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

 33. Съгласуване на доброволна делба

 34. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоусрояване и обекти на техническата инфраструктура

 35. Съгласуване на скица с подземен кадастър

 36. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

 37. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 38. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура


Услуги Местни данъци и такси


 1. Издаване на дубликат на квитанция за платен данък Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

 2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 

 3. Издаване на удостоверение за декларирани данни по ЗМДТ

 4. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството 

 5. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината 

 7. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследството

 8. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци 

 9. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозно средство

 10. Плащане на данък сгради и такса смет 

 11. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

 12. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия 

 13. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

 14. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране , сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

 15. Приемане и обработване на декларации по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - без леки коли

 16. Приемане и обработване на декларации по чл.54, ал.1 от ЗМДТ - леки коли

 17. Приемане и обработване на декларации по чл.61Н от ЗМДТ – патент

 18. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

 19. Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им

 20. Справка за дължими местни данъци и такси и/или направени плащания

 21. Удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ

   

За да ползват електронните услуги, гражданите трябва да се регистрират в портала.

Регистрираните потребители могат да подават заявления за извършване на административни услуги, предлагани от общината и да следят тяхното движение.

Нерегистрирани потребители могат да:

 • Разглеждат страниците на портала
 • реглеждат услугите, предлагани от общината, без възможност да подават заявления за тях.
 • Работят с Регистъра на общинската собственост.

Регистрация

За да се регистрира, потребителят трябва да попълни регистрационната форма.

 • В зависимост от избора дали се регистрирате като физическо или юридическо лице, формата ще се презареди с необходимите полета. 
 • Попълването на всички полета е задължително.
 • Паролата трябва да е минимум 8 символа и е добре да съдържа латински букви – малки и главни, и цифри.
 • Поле за въвеждане на код за сигурност (CAPTCHA код) – Кодът е трудно четим за роботи и се използва, за да се предотврати възможността ботове да извършват действия, които биха навредили на сигурността на системата.
 • След попълване на всички полета, натиснете бутон „Изпрати”
 • Профилът ви автоматично се активира от Системата

Вход с потребителско име и парола

Вход с Универсален електронен подпис

Потребителите, които ползват УЕП, ще могат да влизат в системата с електронния си подпис. За целта те трябва да са се регистрирали. При натискане на бутон „Вход с УЕП” системата идентифицира собственика на електронния подпис. Всички действия, извършвани от потребителя, идентифициран с УЕП, минават през https протокол.  

След като сте се регистрирали успешно можете да Подадете заявление за услуга през Портала.

Портала предлага два вида услуги:

 • Сертифицирани и активни в ЕСОЕД услуги - избират се от меню “Онлайн услуги” и  могат да се заплатят по електронен път чрез E-Pay.
 • Несертифицирани услуги - избират се от меню “Административни услуги”, могат да се платят по банков път или на място в общината.  

Ако потребителят е избрал да заплати услугата по електронен път, след натискане на бутон „Потвърди” той се препраща в системата на e-Pay, където да извърши плащането.

За да се извърши плащане на услугата по електронен път регистрирания потребител е нужно да има регистрация в системата на е-Рау.

Ако потребителят е избрал да заплати услугата по банков път данните за банкова сметка се показват в иконата.    

Можете да прикачвате файлове с формуляр за заявление на услугата и други формуляри с големина до 2 Mb и със следните формати: doc, docx, xls, xlsx, pdf, eml.

Отговорността за съдържанието и достоверността на данните попълнени в заявленията за услуги изтеглени от портала и в електронната форма за заявяване на услуга, както и за прикачените допълнителни файлове с документи е на заявителя.

Порталът за административни услуги осигурява информация на потребителите на административни услуги, относно видовете, цени, срокове, необходими документи, начин на заявяване и получаване на услуги от общинска администрация Рудозем чрез заявяване по електронен път, включително и възможност за заплащане на част от тях чрез интернет банкиране.

Информация за предоставяните от Община  Рудозем услуги може да бъде получена от:

 1. Информационния център, който е основното звено за административно обслужване с адрес: гр. Рудозем, бул. „България” № 15, телефон на звеното 0306/9 91 99, както и дирекциите и звената на общинска администрация.
 2. Интернет адрес www.rudozem.bg;
 3. Чрез кметовете на кметства и кметските наместници.

Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги са на разположение:

 1. в  Информационния център на Община Рудозем
 2. на интернет адрес: www.rudozem.bg, с възможност за изтегляне и подаване.  


Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.