Карта на сайта | Размер: -A A A+

Портал за административни услуги - обща информация

Добре дошли в портала за административни услуги на Община Рудозем!

Община Рудозем е оператор на лични данни. С регистрацията си и въвеждането на данните си в заявлението за услуга Вие се съгласявате да ги предоставите на общината за обработване.

Електронните услуги, които предоставя община Рудозем са:

 1. Издаване на Удостоверение за постоянен адрес
 2. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 3. Удостоверение за наследници 
 4. Удостоверение за семейно положение
 5. Удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ
 6. Удостоверение за раждане – дубликат
 7. Издаване на удостоверение по ЗКИР
 8. Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
 9. Плащанe (събиране) на местни данъци и такси
 10. Справки за дължими местни данъци и такси и/или направени плащания
 11. Справка за заведен документ
 12. Приемане и обработване на декларации по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ -  леки коли
 13. Приемане и обработване на декларации по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ - без леки коли
 14. Приемане и обработване на декларации чл.61н от ЗМДТ (патент)
 15. Подаване на жалби, предложения и сигнали за корупция

За да ползват електронните услуги, гражданите трябва да се регистрират в портала.

Регистрираните потребители могат да подават заявления за извършване на административни услуги, предлагани от общината и да следят тяхното движение.

Нерегистрирани потребители могат да:

 • Разглеждат страниците на портала
 • реглеждат услугите, предлагани от общината, без възможност да подават заявления за тях.
 • Работят с Регистъра на общинската собственост.

Регистрация

За да се регистрира, потребителят трябва да попълни регистрационната форма.

 • В зависимост от избора дали се регистрирате като физическо или юридическо лице, формата ще се презареди с необходимите полета. 
 • Попълването на всички полета е задължително.
 • Паролата трябва да е минимум 8 символа и е добре да съдържа латински букви – малки и главни, и цифри.
 • Поле за въвеждане на код за сигурност (CAPTCHA код) – Кодът е трудно четим за роботи и се използва, за да се предотврати възможността ботове да извършват действия, които биха навредили на сигурността на системата.
 • След попълване на всички полета, натиснете бутон „Изпрати”
 • Профилът ви автоматично се активира от Системата

Вход с потребителско име и парола

Вход с Универсален електронен подпис

Потребителите, които ползват УЕП, ще могат да влизат в системата с електронния си подпис. За целта те трябва да са се регистрирали. При натискане на бутон „Вход с УЕП” системата идентифицира собственика на електронния подпис. Всички действия, извършвани от потребителя, идентифициран с УЕП, минават през https протокол.  

След като сте се регистрирали успешно можете да Подадете заявление за услуга през Портала.

Портала предлага два вида услуги:

 • Сертифицирани и активни в ЕСОЕД услуги - избират се от меню “Онлайн услуги” и  могат да се заплатят по електронен път чрез E-Pay.
 • Несертифицирани услуги - избират се от меню “Административни услуги”, могат да се платят по банков път или на място в общината.  

Ако потребителят е избрал да заплати услугата по електронен път, след натискане на бутон „Потвърди” той се препраща в системата на e-Pay, където да извърши плащането.

За да се извърши плащане на услугата по електронен път регистрирания потребител е нужно да има регистрация в системата на е-Рау.

Ако потребителят е избрал да заплати услугата по банков път данните за банкова сметка се показват в иконата.    

Можете да прикачвате файлове с формуляр за заявление на услугата и други формуляри с големина до 2 Mb и със следните формати: doc, docx, xls, xlsx, pdf, eml.

Отговорността за съдържанието и достоверността на данните попълнени в заявленията за услуги изтеглени от портала и в електронната форма за заявяване на услуга, както и за прикачените допълнителни файлове с документи е на заявителя.

Порталът за административни услуги осигурява информация на потребителите на административни услуги, относно видовете, цени, срокове, необходими документи, начин на заявяване и получаване на услуги от общинска администрация Рудозем чрез заявяване по електронен път, включително и възможност за заплащане на част от тях чрез интернет банкиране.

Информация за предоставяните от Община  Рудозем услуги може да бъде получена от:

 1. Информационния център, който е основното звено за административно обслужване с адрес: гр. Рудозем, бул. „България” № 15, телефон на звеното 0306/53149, както и дирекциите и звената на общинска администрация.
 2. Интернет адрес www.rudozem.bg;
 3. Чрез кметовете на кметства и кметските наместници.

Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги са на разположение:

 1. в  Информационния център на Община Рудозем
 2. на интернет адрес: www.rudozem.bg, с възможност за изтегляне и подаване.  


Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.