Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

Целта на настоящата услуга е чрез надлежно официално удостоверение, издадено от съответната община или кметство да се удостовери, че две различни имена на дадено лице са идентични за него в даден момент. При необходимост всяко физическо лице може да заяви в общината или кметството да му се издаде удостоверение, от което да е видно, че две различни лични или фамилни имена, които е носил през определен период от време, са идентични с оглед неговата лична персонификация в обществото или с оглед даден акт за гражданското му състояние.

Удостоверението се  издава въз основа на регистрите на населението в общинската администрация по постоянния адрес на заявителя.

 

Необходими документи:

  1. заявление по образец
  2. документи в които е установена разлика
  3. документ за самоличност на заявителя
  4. нотариално заверено пълномощно, в случай че е упълномощено друго лице
Срок на услугата
1

( 10 работни дни ) 2.00 лв.

( 1 работни дни ) 4.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.