Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за наследници

Удостоверението е необходимо при уреждане на наследствени дела и други регламентирани от закона случаи. Издава се  от общината  или кметството след смъртта на дадено лице (наследодател) и съставен акт за смърт по изискванията на ЗГР. Удостоверението се издава на пряк наследник, заявител на услугата, по последното местожителство /постоянен адрес/ на наследодателя. Постоянен адрес на наследодателя е мястото, където същият е избрал да бъде вписан в регистрите на населението.


Необходими документи:

  1. заявление по образец
  2. молба-декларация за наследници
  3. препис-извлечение от акт за смърт
  4. документ за самоличност на пряк наследник или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно
  5. документ за платена такса.
Срок на услугата
2

( 10 работни дни ) 2.00 лв.

( 1 работни дни ) 4.00 лв.
Начин на плащане
3
Допълнителна информация за плащане по банков път
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.