Карта на сайта | Размер: -A A A+
Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:
• Заявление по образец;
• Документ за собственост;
• Удостоверение за наследници / при необходимост/;
• Становища от РИОСВ и РИОКОЗ;
• Скица извадка от действащ ЗРП, от Общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя или гора/, скица от Служба по кадастъра – гр.Смолян – при одобрена кадастрална карта;
• Скица с предложение или мотивирано предложение.

Срок на услугата
1

( 30 работни дни ) 0.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.