Карта на сайта | Размер: -A A A+
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:
• Заявление по образец;
• Документ за собственост / в.т.ч.удостоверение за наследници /, а за сгради на ЖСК – и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на
проекта. Съгласие по чл. 38, ал. 3 и , по чл. 183 и по чл. 185, ал. 2 и 3 от ЗУТ/
при съсобствен имот или при обект с режим на етажна собственост, когато
това се изисква/;
• Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ;
• Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по
специалности;
• Решение по въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС /ако това се изисква по закон/;
• Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ;
• Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради
/разрешение за строеж, актове за узаконяване, разрешения за ползване и
др./;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Срок: 30 дни

Цена:0,2% от строителната стойност на обекта, определена за 1кв.м. по икономическия бюлетин на МРРБ

Срок на услугата
1

( 30 работни дни ) 0.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.