Карта на сайта | Размер: -A A A+
Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:
• Заявление по образец до главния архитект на общината;
• Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд
имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален
закон;
• Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
• Одобрен проект, екзекутивна документация, разрешение за строеж (акт за
узаконяване);
• Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от
Проверки на достигнатите контролирани нива;
• Акт образец 14 за приемане на конструкцията;
• Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа образец
15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.;
• Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни
продукти със съществените изисквания към строежите;
• Документ (удостоверение) от Агенция по кадастъра за предадена екзекутивна
документация;
• Заверена заповедна книга;
• Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
Към искането за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи пета категория се прилагат документите по точки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Срок на услугата
1

( 30 работни дни ) 5.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.