Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на виза за проектиране

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:
• Заявление по образец;
• Документ за собственост;
• Удостоверение за наследници / при необходимост/;
• Разрешения за строеж или актове за узаконяване на съществуващите сгради в
имота;
Документи, доказващи наличие на съгласие, изискващи се по:
1. чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна
сграда с режим на етажна собственост:
- нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища –
непосредствени съседи на обекта;
- решение на общото събрание на собствениците на жилища;
2. чл. 39, ал. 2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на
цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с
масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово или
друго замърсяване – освен съгласията по чл. 38 о ЗУТ и нотариално
заверено съгласие на всички собственици и носители на ограничени
вещни права в съседните поземлени имоти;
3. чл. 183, ал. 1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в
съсобствен урегулиран поземлен имот – договор в нотариална форма с
останалите съсобственици;
4. чл. 183, ал. 2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда-
етажна собственост:
- договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със
собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма;
- декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в
етажната собственост.

Срок на услугата
1

( 10 работни дни ) 12.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.