Карта на сайта | Размер: -A A A+
Применане и одобряване на проект за подробен устройствен план

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:
• Заявление по образец;
• Актуална скица от действащ план;
• Проект за изменение на ПУП изработен съгласно Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /Скица предложение за изменение на действащия ПУП съгласно чл.135 ал.2 от ЗУТ/;
• Задание по чл.125 от ЗУТ;
• Пълномощно /представя се от лице, което не е заинтересувано лице по
смисъла на ЗУТ;
• Удостоверение за наследници / при необходимост/;
• Удостоверение за актуално състояние, в случай че молбата е от юридическо
лице;
• Документи за собственост на имота, за който се изработва ПУП;
• Заповед от Кмета по чл. 135, ал. 3 или 124 ал.3 от ЗУТ;
• Данни за заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ;
При внасяне на ПУП за земеделска земя се изисква още:
- решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „ Земеделие и гори” за определяне на площадка за строеж или трасе за линеен обект;
• Съгласувателно писмо от НИПК София и заверка на ПУП за обекти –
паметници на културата или обекти, разположени в контактни зони с
паметници на културата;
• Съгласувателни писма от експлоатационните дружества.

Срок на услугата
1

( 30 работни дни ) 20.00 лв.
Начин на плащане
2
Mясто за получаване на услугата
3
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.