Карта на сайта | Размер: -A A A+
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Молбата се подава при необходимост от данъчна оценка на недвижим имот, най-често при прехвърляне на недвижим имот.


От кого се подава – Молбата се подава от собственика на недвижимия имот или чрез упълномощен представител. Ако се подава от наследници или заветници, към искането се прилага удостоверение за наследници или заверен препис от завещанието.


Молбата за данъчна оценка може да бъде внесена и от трето лице, но удостоверението се получава само от изброените по-горе лица след легитимиране пред служителя на общинската администрация.


Къде се подава – Молбата се подава в съответната община по местонахождение на имота.


Необходими документи:

  1. заявление по образец
  2. документ за собственост на имота
  3. актуална скица
  4. документ за самоличност на собственика или упълномощеното лице

 

Срок на услугата
2

( 14 работни дни ) 5.00 лв.

( 3 работни дни ) 8.00 лв.
Начин на плащане
3
Допълнителна информация за плащане по банков път
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.