Карта на сайта | Размер: -A A A+
Справка за дължими местни данъци и такси и/или направени плащания

Справката за дължими местни данъци и такси и/или направени плащания се извършва на място в звено „Местни данъци и такси” или чрез изпратено заявление на www.rudozem.bg чрез портала за административни услуги. Заявлението трябва да съдържа трите имена на заявителя, ЕГН, партиден номер на имота /в случай, че справката касае само определен имот/. Ако заявителя е юридическо лице посочва БУЛСТАТ и найменование на фирмата.

Срок на услугата
2

( 10 работни дни ) 0.00 лв.
Начин на плащане
3
Mясто за получаване на услугата
4
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.