Карта на сайта | Размер: -A A A+

Плащане на данък сгради и такса смет

С данък сгради и такса смет се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания.


Не се облагат земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи.


Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5%.

Изпрати запитване за дължими суми | Плащане на задължения
Проект "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по договора за изпълнение на проекта № А 09-31-78 С/12.06.2009г.